Mia 9 MonthsMia 6 MonthsMia 10 WeeksMia 1 WeekCousinsMia Oct 2012Michaela- Senior SessionGirls Cherry Blossom 2016Dale_Moriah